Podatek od spadków

Kto nie płaci

Zwolnienie obejmuje wszystkie spadki i darowizny przekazywane w ramach najbliższej rodziny. Nawet te warte ogromne sumy. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o pieniądze, ziemię, mieszkania, pałace, czy samochody,  znaczki albo papiery wartościowe...

Trzeba uważać, bo najbliższa rodzina podatkowa to wcale nie to samo co w życiu. W podatkach najbliżsi to: małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, pasierbowie, ojczym, macocha i rodzeństwo. Tylko spadki i darowizny od nich mogą być wolne od podatku. Najbliższymi podatkowo nie są: teściowa, teść, zięć i synowa. Tu zwolnienia nie ma.

Orzekanie o (stopniu) niepełnosprawności

Picture 0 for Orzekanie o (stopniu) niepełnosprawności
Orzekanie o (stopniu) niepełnosprawności w celu uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej reguluje ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Osoba zainteresowana uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub opiekun prawny dziecka do lat 16, który ubiega się o orzeczenie o niepełnosprawności) składa wniosek o ustalenie (stopnia) niepełnosprawności do powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. W skład zespołu wchodzą specjaliści z różnych dziedzin, tj. lekarze, psycholodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, pedagodzy i inni specjaliści uznani za niezbędnych do rozpatrzenia indywidualnej sprawy osoby zainteresowanej uzyskaniem orzeczenia.

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy?


Jeżeli masz problemy z płaceniem czynszu za mieszkanie, utrzymaniem mieszkania, możesz złożyć wniosek w swoim urzędzie miasta (gminy) o przyznanie pomocy finansowej.
Nie ma znaczenia, czy jest to mieszkanie komunalne, spółdzielcze czy też swój dom. Ważne jest by posiadać tytuł prawny do lokalu.
Pomoc można otrzymać, gdy spełnia się określone przepisami warunki.

Jak napisaďż˝ testament

Picture 0 for Jak napisaďż˝ testament
Co zrobić, aby uniknąć �enuj�cych k��tni rodzinnych o podzia� maj�tku po swojej �mierci? Co zrobi�, je�li chcemy inaczej rozporz�dzi� swoj� w�asno�ci� ni� wynika�oby to z dziedziczenia ustawowego? Wystarczy spisa� testament, a wi�c rozporz�dzi� w�asnym maj�tkiem na wypadek �mierci.