Porady prawne

Porady prawne: Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Autor elmarek 07-10-2011 - 15:35 (12375)


Jeżeli masz problemy z płaceniem czynszu za mieszkanie, utrzymaniem mieszkania, możesz złożyć wniosek w swoim urzędzie miasta (gminy) o przyznanie pomocy finansowej.
Nie ma znaczenia, czy jest to mieszkanie komunalne, spółdzielcze czy też swój dom. Ważne jest by posiadać tytuł prawny do lokalu.
Pomoc można otrzymać, gdy spełnia się określone przepisami warunki.

Dodatek mieszkaniowy może otrzymać osoba, której średni miesięczny dochód brutto (na każdego domownika) nie przekracza :

- w gospodarstwie jednoosobowym 175 % najniższej emerytury (728,18 w 2011 r), czyli 1274,31 zł,

- w gospodarstwie wieloosobowym 125 % najniższej emerytury, czyli 910,22 zł na członka rodziny.

Średnią zarobków oblicza się biorąc pod uwagę dochody brutto z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o dodatek mieszkaniowy. Do dochodu nie wlicza się m.in: pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot, zasiłków z pomocy społecznej, „becikowego”, zasiłków pielęgnacyjnych, pomocy w zakresie dożywiania.

Pod uwagę brana jest także powierzchnia użytkowa lokalu, jaki zajmuje osoba, która stara się o dodatek mieszkaniowy.

Powierzchnia użytkowa lokalu nie może być większa niż :

35 m2 dla 1 osoby, 40 m2 dla 2 osób, 45 m2 dla 3 osób, 55 m2 dla 4 osób, 65 m2 dla 5 osób, 70 m2 dla 6 osób.

Jeżeli osoba, która stara się o dodatek mieszkaniowy ma bardzo trudną sytuację finansową, to dodatek może być przyznany mimo przekroczenia ww. norm, jednak nie więcej niż o 30 %.

W celu uzyskania dodatku mieszkaniowego należy złożyć w urzędzie miasta - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (gminy GOPS) wypełniony formularz wniosku i oświadczenie o dochodach (formularze pobrać z urzędu).

Wniosek powinien być potwierdzony przez zarządcę domu.

Do wniosku należy dołączyć :

- aneks o składnikach czynszu za ostatni miesiąc ,

- zaświadczenie o dochodach brutto z ostatnich trzech miesięcy

Starając się o dodatek mieszkaniowy należy liczyć się, że mieszkanie odwiedzi pracownik socjalny. Jego zadaniem jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu potwierdzenia sytuacji życiowej.

Jeżeli urząd miasta ( gminy ) odmówi przyznania dodatku mieszkaniowego, to przysługuje odwołanie się od tej decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania pisma z negatywną odpowiedzią.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 71 poz. 734 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2004 r., nr 240 poz. 2406),

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 156 poz. 1817 z poźn. zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika uprawnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2001 r. nr 156 poz. 1828).