Aktualności

Aktualności: Dzienny Dom Opieki Medycznej Sokołów Podlaski ul. Węgrowska 65

Autor elmarek 01-06-2022 - 12:33 (987)

Picture 0 for Dzienny Dom Opieki Medycznej Sokołów Podlaski  ul. Węgrowska 65
Drodzy Mieszkańcy Powiatu Sokołowskiego, Członkowie Związku Emerytów. Pragniemy poinformować,że rozpoczoł swoją działalność Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Węgrowskiej 65 w ramach „ Projekt współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 konkursu Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej w ramach pod działania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Projekt pt.: „Poprawa jakości życia osób starszych i niesamodzielnych poprzez działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowie Podlaskim”; nr projektu: RPMA.09.02.02-14-d508/19”

Czym dokładnie jest Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM)? Kogo możemy objąć rehabilitacją i opieką? Co należy zrobić aby skorzystać z oferowanych świadczeń oraz jaki jest ich zakres – na te oraz inne pytania znajdziesz odpowiedzi poniżej.


Czym jest Dzienny Dom Opieki Medycznej?

Czym dokładnie jest Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM)? Kogo możemy objąć rehabilitacją i opieką? Co należy zrobić aby skorzystać z oferowanych świadczeń oraz jaki jest ich zakres – na te oraz inne pytania znajdziesz odpowiedzi poniżej.
Czym jest Dzienny Dom Opieki Medycznej?
Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) jest formą kompleksowej rehabilitacji i opieki nad  pacjentem, który chce wrócić do samodzielności, a który z różnych przyczyn nie ma możliwości szybkiej i efektywnej rehabilitacji, stymulacji procesów poznawczych, aktywizacji psychofizycznej oraz ograniczony dostęp do badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich.
W Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewniamy ww. opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.
Pobyt oraz zajęcia w DDOM prowadzone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Kto może zostać objęty wsparciem DDOM?
Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
Świadczenia w DDOM udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagających  hospitalizacji w oddziale szpitalnym.
Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą zostać przyjęte osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria przyjęcia:
    1. posiadają skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu
    2. osoby niesamodzielne, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 pkt.
    3. zamieszkują na terenie powiatu sokołowskiego.
    4. pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielne
    5. pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie.

Co trzeba zrobić żeby skorzystać ze świadczeń w ramach DDOM?
Aby skorzystać z opieki w ramach DDOM należy:
    1. spełniać kryteria określone powyżej,
    2. złożyć w DDOM skierowanie i kartę oceny stanu klinicznego wystawione przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu.
Rekrutacja do DDOM jest prowadzona na bieżąco, a pacjenci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń.
W ramach opieki świadczymy:
    • opiekę pielęgniarską
    • edukację dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji
    • usprawnianie ruchowe
    • stymulację procesów poznawczych
    • terapię zajęciową
    • konsultacje lekarza interny i lekarza rehabilitacji medycznej
    • opiekę psychologiczną
    • zajęcia w grupie z psychologiem i terapeutą zajęciowym
    • wyżywienie (2 posiłki – śniadanie oraz dwudaniowy obiad)
    • w razie potrzeby transport do i z DDOM
    • badania diagnostyczne
    • zalecenie konsultacji specjalistycznych (w wyjątkowych sytuacjach)
    • doradztwo w wyborze wyrobów medycznych
    • szkolenia dla rodziny/opiekunów naszych pacjentów
Zespół Terapeutyczny DDOM przygotowuje i prowadzi indywidualnie dla każdego pacjenta plan opieki w zależności od stanu zdrowia i jego indywidualnych potrzeb.
Czas pobytu w DDOM będzie ustalany przez Zespół Terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta i będzie trwał od 30 do 120 dni roboczych.
W pierwszym miesiącu udzielania wsparcia każdy pacjent/pacjentka przebywa w DDOM przez 5 dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku) przez co najmniej 8 godzin dziennie. Następnie, w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana do 4 godziny dziennie.
Zapraszamy do korzystania z usług  Dziennego Domu Opieki Medycznej.
Informacje na temat Dziennego Domu Opieki Medycznej można uzyskać pod nr telefonu :
 25 787 31 63 lub 735 096 249
lub w miejscu prowadzenia działalności Sokołów Podlaski ul Węgrowska 65